Świetlica terapeutyczna

Świetlica terapeutyczna dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Świetlica Terapeutyczna została założona w 1998 roku z inicjatywy Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w problem autyzmu, udało się podjąć współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie przy ul. Legionów 58, której owocem była lokalizacja Świetlicy w pomieszczeniu szkoły.

świetlica

Nasza Świetlica

Celem Świetlicy jest :

 • zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom z autyzmem, mającym trudności wychowawcze i edukacyjne;
 • wspieranie rodzin w pełnieniu jej podstawowych funkcji i łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do rehabilitacji, terapii i nauki własnej dzieci autystycznych;
 • eliminowanie zaburzeń zachowania;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
 • współpraca z innymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych;
 • organizowanie opieki po zajęciach szkolnych, w dni wolne oraz w czasie ferii i wakacji;

Świetlica jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży autystycznej oraz z innymi zaburzeniami pokrewnymi. Finansowana jest przez Urząd Miasta Częstochowy oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.

W naszej placówce pracujemy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o terapię behawioralną , która jest uzupełniana innymi terapiami, metodami i technikami takimi jak : muzykoterapia i choreoterapia, plastykoterapia, hydroterapia ( w postaci zajęć na basenie), Metda Knillów, Metoda W. Sherborne, Metoda Dennisona, Stymulacja sensoryczna, Metoda malowania dziesięcioma palcami, techniki rozwijające sprawność manualną i motoryczną.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku przez cały rok.

Praca z dzieckiem w Świetlicy oparta jest na zindywidualizowanych programach uwzględniających możliwości rozwojowe każdego wychowanka, które są tworzone przez zespół terapeutów, w konsultacji z nauczycielami i rodzicami dzieci. Poza tym świetlica pracuje w oparciu o całoroczny plan pracy oraz realizuje Program Integracyjny. Praca według tych programów ma na celu ograniczenie i eliminowanie trudnych zachowań, rozwijanie zachowań akceptowanych oraz pomoc dziecku w nabywaniu umiejętności poznawczych.

Prowadzone są również zajęcia grupowe, w celu ułatwienia nawiązywania przez dzieci i młodzież kontaktów społecznych i emocjonalnych z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

W dużej mierze działalność świetlicy to także zapewnienie dzieciom po zajęciach szkolnych odpowiedniej relaksacji, wyciszenia, organizowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych ( m.in. poprzez imprezy sportowe, teatralno – muzyczne, okolicznościowe, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, półkolonie w czasie ferii i wakacji ).

Okresowo w Świetlicy prowadzone są szkolenia i konsultacje dla rodzin i opiekunów dzieci.

Świetlica ściśle współpracuje z innymi placówkami i organizacjami :

 • ZSS nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
 • Specjalistyczno – Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia w Częstochowie,
 • Krajowe Towarzystwo Autyzmu,
 • Fundacja „ SYNAPSIS ”;


Lokalizacja świetlicy