Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu powstało w kwietniu 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem. W lipcu 2017 zmieniło nazwę na STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM. Posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest : pomoc osobom z autyzmem i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi, w zakresie, edukacji, wychowania
i wypoczynku, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom osób z autyzmem w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zmierzającego do likwidacji ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie oraz inicjowanie terapii, wypoczynku i sportów, nauki, opieki i pracy dla osób z autyzmem, także z zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin.

zbieranie funduszy poprzez:

  • pozyskiwanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i innych form wsparcia,
  • zbiórki pieniężne,
  • prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłącznym przeznaczeniem na finansowanie swych celów,
  • utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, prasą, ośrodkami terapeutycznymi w kraju i za granicą,
  • tworzenie i prowadzenie świetlic, ośrodków, placówek oświatowo – wychowawczych i opieki zdrowotnej,
  • popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie poprzez organizowanie konferencji, spotkań z autorytetami naukowymi i terapeutami, wydawanie publikacji,
  • szkolenie rodziców, terapeutów, nauczycieli i innych osób realizujących statutowe cele Stowarzyszenia.