Audyt – zapytanie ofertowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie SPOZA w Częstochowie stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, realizowanego na terenie województwa śląskiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000233/12/D z dnia 11 czerwca 2021 r

ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie SPOZA
ul. Nałkowskiej 11
42 – 200 Częstochowa
tel. 531-037-806
e-mail: stowarzyszenie.autyzm@wp.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres audytu cały okres trwania projektu, tj. od 01 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

O PROJEKCIE:
1) Kierunek pomocy
2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

2) Typ projektu
Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

3) Nazwa zadania/zadań których dotyczy projekt o zlecenie realizacji którego ubiega(-ją) się Wnioskodawca (-y)
Zadanie 13) świadczenie usług wspierających, które ma na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej

4) Cel projektu
Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez objęcie wsparciem asystenta osobistego 50 osób z niepełnosprawnością. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania praw do niezależnego życia.

BENEFICJENCI PROJEKTU
45 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 5 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej i długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

ZAKRES ZADAŃ:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Cel audytu zewnętrznego:
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Zakres audytu zewnętrznego:

1. Przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu z audytu zgodnie z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zamieszczonymi na stronie:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadan-projektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie.

W sytuacji zmian wprowadzonych do w/w wytycznych , związanych z wymaganiami audytu, w czasie pomiędzy wyborem wykonawcy audytu a realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu zgodnie z wymogami obowiązującymi w dniu rozpoczęcia audytu.

2. Przygotowanie trzech egzemplarzy papierowych Raportu z audytu oraz przekazanie go zamawiającemu w formie elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport z audytu pomiędzy 01 lutego 2022 a 15 marca 2022

Sposób przygotowania oferty, kryteria oceny oferty, miejsce i termin złożenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
3. Wykonawca składa oświadczenie o bezstronności i niezależności stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie.
5. Na kopercie umieścić nazwę i adres WYKONAWCY oraz adres jednostki organizacyjnej Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem, ul. Nałkowskiej 11, 42-200 Częstochowa. Kopertę oznakować napisem „Oferta na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego – 2022”.
6. Ofertę należy złożyć do dnia 05 stycznia 2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
7. Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 06 stycznia 2022 r., oferenci zostaną poinformowani pisemnie o podjętej decyzji do dnia 10 stycznia 2022 r.
8. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium „najniższa cena”. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam wynik oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

Osoba upoważniona do kontaktów:
Gabriela Dorożyńska – koordynator projektu, tel. 531-037-806

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności – załącznik nr 2
3. Wykaz osób wykonujących zamówienie – załącznik nr 3
4. Wykaz usług – załącznik nr 4.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4