Asystent osobisty

znaki_strona

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania: 2.289.000,00zł.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Programem zostaną objęci mieszkańcy powiatów: Częstochowa, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, częstochowskiego oraz zawierciańskiego.