Slider
AKTUALNOŚCI

Projekt – Asystent osobisty

znaki_strona
Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania: 1 889 346,40zł

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Programem zostaną objęci mieszkańcy powiatów: Częstochowa, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, częstochowskiego, zawierciańskiego oraz oleskiego.

➡link do karty zgłoszeniowej https://tiny.pl/95rn3

➡więcej informacji na stroni MRiPS https://tiny.pl/9545x

 

Projekt – PFRON

cropped-logo.jpg

Od dnia 01.04.2022 do 31.03.2023 r. realizujemy projekt pn.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dofinansowany ze środków PFRON

Oferujemy:

  • wspieranie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego
  • zakres, forma i czas wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika

Cel projektu:

Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych – mieszkańców woj. śląskiego (powiat Częstochowa, częstochowski, kłobucki i lubliniecki) i oleskiego –  poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się, aktywizacji społecznej, przeciwdziałaniu izolacji i wykluczeniu, ułatwienie codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach.
Rekrutacją zostaną objęte osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Projektem zostanie objętych 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 55 dorosłych osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt na adres gabriela.spoza@wp.pl
Harmonogram działań prowadzonych w ramach projektu na lata 2022-2023 (01.04.2022-31.03.2023):
Rehabilitacja społeczna – opracowanie i ewentualna weryfikacja IPD
Rehabilitacja społeczna – usługi asystenckie

Warunki rekrutacji:

  • karta zgłoszeniowa
  • ważne orzeczenie o niepełnosprawności
  • miejsce zamieszkania na teranie objętym projektem.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
main_logo

Audyt – zapytanie ofertowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie SPOZA w Częstochowie stosując zasadę uczciwej konkurencji zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który przeprowadzi usługi audytu zewnętrznego w ramach projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, realizowanego na terenie województwa śląskiego, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr ZZO/000233/12/D z dnia 11 czerwca 2021 r (więcej…)